ODRŽAN STRUČNI SKUP SEKRETARA LOKALNIH SOCIJALNO EKONOMSKIH SAVETA

Stru~ni skup sekre­tara lokalnih Sojal­no ekonom­skih save­ta, odr‘an je u ponedel­jak u Beogradu Palati Srbi­ja. Sas­tanku je pris­ustvo­vala i sekre­tar Soci­jal­no ekonom­skog save­ta Gra­da Piro­ta Alek­san­dra Madi}.