GORDANA ČOMIĆ:ODLUKE NA SVIM NIVOIMA SE MORAJU DONOSITI UKLJUČIVANJEM SVIH AKTERA

Min­istar­ka za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va i dru{tveni dija­log Gor­dana ^omi} danas je poseti­la Pirot­s­ki okrug. ^omi}eva je istak­la da je zadatak ovog min­istarst­va da o‘ivi zakon o plan­skom sistemu.