DANAS BEZ POZITIVNIH NA COVID-19 U OKRUGU

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ, danas nije reg­istrovan nijedan lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en slu~aj obol­e­van­ja od korona virusa od ukupnog bro­ja testi­ranih u posled­n­ja 24 sata u Pirot­skom okrugu. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci su 2 bolesni­ka. Epidemiolo{ku situaci­ju u okrugu stru~njaci pro­cen­ju­ju nesig­urnom sa ten­den­ci­jom prelas­ka u povoljnu. Do sada je vakcin­isano 32.768 oso­ba u okrugu, a obe doze vakcine prim­i­lo je 29.298 osoba. 

Reg­istrovano jo{ 160 poz­i­tivnih na COVID -19 u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Ministarst­va zdravl­ja od 9.353 testi­rane osobe, 160 je poz­i­tivno na COVID - 19. Pre­minule su 4 osobe od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju su 392 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma 19 paci­je­na­ta.