UG VIZIJA REALIZUJE PROJEKAT JA SE PITAM

Real­izaci­ja pro­jek­ta Ja se pitam po~ela je 1.juna. UG Viz­i­ja ovaj pro­jekat real­izu­je u sarad­nji sa svim sred­njim {kola­ma pirot­skog okru­ga. Pro­jekat je podr‘alo Min­istarst­vo omla­dine i sporta.