U PIROTU OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

Tradi­cional­nom dode­lom priz­nan­ja dobro­voljn­im davaoci­ma krvi i deci koja su u~estvovala na nagrad­nom konkur­su Krv ‘ivot zna~i u Piro­tu je obele‘en Me|unarodni dan dobro­voljnih davala­ca krvi.