ŠTA NUDI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

Privred­ni­ci u Srbi­ji se ~često suoč~ava­ju sa bro­jn­im prepreka­ma koje ~često nisu vidljive ili jasne. Dobi­jan­je neke dozv­ole mo‘že da tra­je dugo i da bude kom­p­liko­vano zbog nedostat­ka infor­ma­ci­ja {šta je sve potreb­no ura­di­ti i koju doku­mentaci­ju prikupi­ti kako bi se dozvola dobi­la. Reg­is­tar admin­is­tra­tivnih pos­tu­pa­ka nudi infor­ma­ci­je o svim pos­tupci­ma gde zain­tereso­vani mogu preko inter­ne­ta, u par kliko­va, da prona|đu ono {što im je potreb­no. Infor­ma­ci­je o potreb­noj doku­mentaci­ji, iznosi­ma koje je potreb­no uplati­ti i na koji tekuć}i rač~un, kako i gde mogu pre­dati zahtev – sve je dos­tup­no na jed­nom mestu.