SAOBRA]AJNA NEZGODA U PIROTU, DVE OSOBE POVREĐENE

U saobra}ajnoj nez­go­di koja se dogodi­la u Piro­tu dve osobe su povre|ene. Na uglu uli­ca Pre­dra­ga Bo{kovi}a i Vuka Panteli}a oko 16 sati sudar­ili su se moto­cik­lista i voza~ putni~kog auto­mo­bi­la. U PU Pirot ka‘u da je uvi|aj u toku i da su povre|eni pre­vezeni u Op{tu bol­nicu Pirot.