OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U ULICI KNJAZA MILOŠA

Danas su po~eli radovi na rekon­struk­ci­ji ulice Knjaza Milo{a, koja }e biti zatvore­na za saobra}aj do 18.juna.