NA COVID-19 POZITIVNA JEDNA OSOBA IZ OKRUGA

Pre­ma podaci­ma ZZJZ korona virus potvr|en je danas samo kod jedne osobe iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu posla­to je 15 uzo­ra­ka. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci su 4 bolesni­ka iz Piro­ta. Epidemiolo{ku situaci­ju u okrugu stru~njaci pro­cen­ju­ju nesig­urnom sa ten­den­ci­jom prelas­ka u povoljnu. Do sada je vakcin­isana 32.731 oso­ba u okrugu, a obe doze vakcine prim­i­la je 28.871 oso­ba.

Korona virus potvrđen kod 132 osobe u Srbi­ji, pre­minu­lo 6 paci­je­na­ta

Od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som u Srbi­ji je pre­minu­lo jo{ 6 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a virus je reg­istrovan kod 132 osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ran je 10.621 uzo­rak. Na res­pi­ra­tori­ma je 20 paci­je­na­ta od 407 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.