JOB INFO CENTAR NASTAVLJA SA OBUKAMA NA RADNOM MESTU

Job info cen­tar nas­tavl­ja sa obuka­ma na rad­nom mes­tu u okviru pro­jek­ta ĆĆZnan­jem do posla, koji se u Piro­tu real­izu­je ve} 5 god­i­na. Osim u Pirot­skom okrugu, obuke se orga­nizu­ju u Ni{u i Gad‘inom Hanu.