VUČIĆ: JUNAŠTVO VOJNIKA SA KOŠARA NIKO I NIKADA NEĆE MOĆI DA IZBRIŠE

Povodom godi{njice bitke na Ko{arama, u mnogim gradovi­ma {irom Srbi­je orga­ni­zo­vani su komem­o­ra­tivni skupovi. Takav skup orga­ni­zo­van je i u Piro­tu kod sponi­ka Cvet mla­dosti.