UBLAŽENE MERE NA SUZBIJANJU KORONA VIRUSA

Mere na suzbi­jan­ju {iren­ja korona virusa bi}e ubla‘ene, pre­ma pre­poruka­ma republi~kog Kriznog {taba, rekao je posle sed­nice Kriznog {taba Zoran Gojkovi}, pokra­jin­s­ki sekre­tar za zdravst­vo. Predlo‘eno je da mal­o­pro­da­jne rad­nje rade bez ograni~enja, ugos­titeljs­ki objek­ti na otvorenom rade bez zabrana, a u zatvorenom do 1 sat posle pono}i, uz po{tovanje svih mera. Dozvol­je­na je i muzi­ka. Preporu~eno je i da se dozvoli pris­ust­vo pub­like na sta­dion­i­ma i sport­skim doga|ajima, gde bi na otvorenom kapacitet takvih objeka­ta mogao da bude pop­un­jen do 50 pos­to, a u zatvorenom do 30 pos­to. Bi}e omogu}eno i oku­pl­jan­je u zatvorenom i na otvorenom pros­toru do 500 lju­di. Dozvol­jene su i proslove maturskih sve~anosti. ”Svi koji plani­ra­ju bilo kakvu vrstu oku­pl­jan­ja gde je predvi|eno vi{e od 500 oso­ba, ne mogu to da urade bez saglas­nos­ti Kriznog {taba”, rekao je Gojkovi}. On je naveo da su takve pre­poruke usvo­jene budu}i da je epidemiolo{ka situaci­ja sta­bil­na i da se reg­istru­je kon­stan­tan nivo bro­ja zara‘enih i hospitalizovanih.