OKRUGLI STO O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I ODRŽIVOM RAZVOJU

Komisi­ja za rod­nu ravno­pravnost i jed­nake mogu}nosti Gradske uprave Pirot danas je bila doma}in pred­stavnici­ma Fon­daci­je  Ana i Vlade Divac koji su odr‘ali pre­da­van­je o pos­ti­zan­ju odr‘ivog razvo­ja i dopri­nosu rod­noj ravno­pravnos­ti.