KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 8 OSOBA U OKRUGU

Na korona virus poz­i­tivno je jo{ 8 oso­ba iz okru­ga — jed­na iz Piro­ta, jed­na iz Dim­itro­vgra­da i 6 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR anal­izu danas je posla­to 18 uzo­ra­ka. Na le~enju u pirot­skoj Bolni­ci su 4 bolesni­ka iz Piro­ta. Tokom viken­da u Covid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­jeno je 59 pre­gle­da, od toga 28 prvih, navo­di se u izve{taju. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u povoljnu. Pre­ma podaci­ma Zavo­da vakcinu pro­tiv korona virusa do sada je prim­i­lo 32.689 gra|ana u okrugu, kom­plet­no je vakcin­isana 28.521 osoba.

Na korona virus poz­i­tivne 124 osobe u Srbi­ji, pre­minu­lo 8 pacijenata

Bor­bu sa kovidom u Srbi­ji izgu­bi­lo je jo{ 8 oso­ba, a korona virus je potvr|en kod 124 osobe osobe od testi­ranih 8.287 uzo­ra­ka, saop{tilo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma posled­njim podacim ana res­pi­ra­tori­ma su 24 paci­ijen­ta od 479 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.