DIPLOME ZA MATURANTE GIMNAZIJE

U~enici zavr{nih razre­da opra{taju se od svo­jih {kola, odnos­no od pro­fe­so­ra i nas­tavni­ka, koji su ih pratili i vodili na dosada{njem putu sti­can­ja znan­ja i sazre­van­ja. Mat­u­ran­ti­ma pirotske gim­naz­i­je dodel­jene su priz­nan­ja i diplome na sve­canos­ti povodom zavr{etka sred­nje {kole.