ZZJZ: COVID 19 POTVRĐEN KOD JOŠ JEDNE OSOBE IZ PIROTA DVA PACIJENTA PREMINULA U BOLNICI

Covid-19 potvr|en je kod jedne osobe iz okru­ga u posled­n­ja 24 sata, navo­di se u izve{taju ZZJZ. Iz ove ustanove na anal­izu su posla­ta jo{ 32 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Na bolni~kom le~enju u pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci je 7 pacijenata,svi iz Piro­ta. na‘alost pre­minule su dve osobe koje su se le~ile u Op{toj bol­ni­ci. Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu se pobolj{ava. I dal­je je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u povoljnu. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka vakci­naci­je u okrugu dato je 60.430 doza vakcine. Najvi{e vakcin­isanih je u Pirotu,48,5%, u Dim­itro­v­gradu 44,7%, Beloj Palan­ci 44,1% i Babu{nici 37,1% gra|ana.

Jo{ 172 osobe poz­i­tivne na COVID 19 u Srbiji 

Od testi­ranih 9.895 lju­di, virus korona potvr|en je kod 172 osobe u posled­n­ja 24 sata. Pre­minu­lo je 6 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. 501 oso­ba je na bolni~kom le~enju. Na res­pi­ra­tori­ma je 19 pacijenata.