LAIBACH — 40 GODINA VEČNOSTI

Pro­mo­ci­ja mono­grafi­je o ben­du Laibach odr‘ana je sino} u Piro­tu. Autor ovog dela je biv{i ~lan ove jugoslovenske i slovena~ke grupe svet­skog renomea Teodor Loren~i~, a koji ilus­tru­je istori­jat kultnog ben­da formi­ra­nog 1980. godine. Teodor Loren~i} bio je i gost TV Pirot, a kom­ple­tan inter­vju mo‘ete pogle­dati u emisi­ji ”Oni ka‘u”.