GG ”NAJBOLJE” ZA PIROT U GRAĐANSKOJ PLATFORMI ”AKCIJA”

Gru­pa gra|ana ”Najbol­je za Pirot”poku{a}e da u nared­nom peri­o­du kroz plat­for­mu ”Akci­ja” uti~e na ve}e uklju~ivanje mladih u politi~ke tokove. Mla­di bi tre­ba­lo da svo­jim anga‘ovanjem uti~u na pobolj{anje ‘ivota u lokalnim zajed­ni­ca­ma, re~eno je danas na kon­fer­en­ci­ji za medi­je ove grupe gra|ana.