ZZJZ: KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD DVE OSOBE

Covid-19 potvr|en je danas kod dve osobe iz okru­ga, navo­di se u izve{taju ZZJZ. Iz ove ustanove na anl­izu je posltao 13 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Na bolni~kom le~enju u pirot­skoj bol­nci je 6 paci­je­na­ta. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 77 pre­gle­da, od toga 35 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu se pobolj{ava i ocen­ju­je se kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u povoljnu, ka‘u u Zavo­du. Pre­ma podaci­ma Zavo­da do sada su vakcinu pro­tiv korona virusa prim­i­le 32.662 osobe u okrugu, a kom­plet­no je vakcin­isano 27.425 gra|ana. Najvi{e vakcin­isanih je u Pirotu. 

U Srbi­ji reg­istrovano 210 zaražrenih, pre­minu­lo još 7 oso­ba

U Srbi­ji je od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo jo{ 7 oso­ba. Pre­ma posled­njem pre­seku reg­istrovano je 210 zara‘enih, a testi­ra­no je 9.730 uzo­ra­ka. Na res­pi­ra­tori­ma je 20 pacijenata.