USPON NA RUJ 19. JUNA

Oko 100 plan­i­nara iz Srbi­je i Bugarske, pri­jav­i­lo se za tradi­cional­nu akci­ju Uspon na Ruj koja se svake godine odr‘ava tre}eg viken­da u junu. Avan­tur­isti i plan­i­nari }e krenu­ti iz sela Zvonce u Babu{ni~koj op{tini do vrha Ruj 19. juna.