TIGAR A.D. POSETILE DELEGACIJE RUSKE FEDERACIJE,MUP‑a SRBIJE I MINISTARSTVA ZA VANREDNE SITUACIJE JERMENIJE

Kom­pani­ju Tigar a.d. nedavno je pose­tio kupac iz Turske koji je zain­tereso­van za pro­gram radne obu}e i radne obu}e za pro­fe­sion­al­nu upotre­bu, kao i deo lova~kog programa.