SVE MANJE ZADRUGARA, EPIDEMIJA UČINILA SVOJE

Sve je man­je zain­tereso­vanih za rad preko Omladinske zadruge. U pros­eku se na dnevnom nivou javi oko 10 lju­di koji se anga‘uju uglavnom u ugos­titeljstvu, izjavio je za TV Pirot veroljub \uri} direk­tor Omladinske zadruge.