POSETA PREDSTAVNIKA FILOZOFSKOG FAKULTETA NIŠ PIROTSKOJ GIMNAZIJI

Pirot­sku Gim­naz­i­ju danas je poseti­la prof.dr Natal­i­ja Jovanovi{, dekan Filo­zof­skog fakul­te­ta Uni­verzite­ta Ni{ i prof.dr Ivan Jovanovi}, rukovodi­lac Depart­mana za fran­cus­ki jezik sa kojim Gim­naz­i­ja ima dobru sarad­nju od uvo|enja bil­ing­valne nas­tave. Cilj posete je nas­tavak sarad­nje dve obra­zovne institucije.