ZZJZ: KOD TRI OSOBE IZ PIROTA POTVRĐEN COVID 19

Posle ju~era{njeg dana koji je pro{ao bez novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa, dana{nji izve{taj ZZJZ pokazu­je da su jo{ tri osobe iz Piro­ta poz­i­tivne na COVID - 19. Zavod je na anal­izu poslao 14 uzo­ra­ka na testi­ran­je zbog sum­n­je na infek­ci­ju. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 8.juna obavl­jeno je 25 prvih i 45 kon­trol­nih pre­gle­da. U Op{toj bol­ni­ci na le~i se 10 bolesnika(7 iz Piro­ta i po jed­na oso­ba iz Babu{nice, Bele Palanke i Dim­itro­vgra­da). Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu iz nesig­urne polako prelazi ka povoljnoj, ka‘u u Zavo­du. Vakci­naci­ja se odvi­ja nes­metano. Do 8.juna u Pirot­skom okrugu vakcin­isane su 32.662 osobe od kojih je 27 099 oso­ba prim­i­lo obe doze. Date su 59.643 doze vakcine. Pirot ima najvi{e vakcin­isanih 48,3%, sle­di Dim­itro­v­grad sa 44,6%, Bela Palan­ka 44,1% i Babu{nica 37,1% vakcin­isanih gra|ana.

JoŠ{ 198 poz­i­tivnih na COVID ‑19 u Srbiji 

Od testi­ranih 9.390 u posled­n­ja 24 sata, virus korona potvr|en je kod 198 oso­ba. Pre­minu­lo je 8 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 510 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma 20 pacijenata.