ZA PROJEKTE VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA 7 MILIONA DINARA

Grad Pirot finan­sira pro­jek­te ver­skih zajed­ni­ca po ovogodi{njem konkur­su. U bud‘etu Gra­da za to je izd­vo­jeno 7 mil­iona dinara. Ni{koj eparhi­ji odobre­na su dva pro­jek­ta: za nas­tavak ure|enja paro­hi­jskog doma i obavl­jan­je rado­va na konz­er­vaci­ji i restau­raci­ji ikonos­tasa u crkvi Ro|enja Hris­tovog u Pazaru.