VOĆARIMA I POVRTARIMA SAVETUJE SE PREDUZIMANJE MERA ZAŠTITE ZASADA

Vo}ari i povr­tari tre­ba­lo bi da u ovom peri­o­du godine obave za{titu kul­tura koje uzga­ja­ju. Za dobar rod va‘no je da se spre~i razvoj bolesti i da se suzbi­ju {teto~ine.