GRUPA KERBER U PIROTU 3. JULA

Grad Pirot i Fon­daci­ja ”Refar­ma” ima­ju dobru sarad­nju. Zahvaljuju}i ovoj fon­daci­ji, priku­pl­ja­ju se sred­st­va za obnovu i rekon­struk­ci­ju {kole u Viso~koj R‘ani.