ZZJZ: DANAS BEZ POTVRĐENIH NA COVID-19

Pre­ma podaci­ma ZZJZ i danas nema poz­i­tivnih na kro­na virus u okrugu. Na PCR anal­izu je poslato13 uzo­ra­ka. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 8 bolesni­ka. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Do 7.juna u Piro­tu je prvu dozu vakcine pro­tiv kori­na virusa prim­i­lo 48,3% gra|ana. Sle­di Dim­itro­v­grad sa 44,5% vakcin­isanih. U Beloj Palan­ci je do sada vakcin­isano 44% puno­let­nih gra|ana, a u Babu{nic 37%. 

U Srbi­ji još 214 poz­i­tivnih na covid - 19, pre­minu­lo 6 oso­ba od posled­i­ca virusa

Od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji je pre­minu­lo jo{ 6 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Reg­istrovano je 214 poz­i­tivnih od 10.788 testi­ranih oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 24 paci­jen­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 511 oso­ba.