REKONSTRUKCIJA OPŠTE BOLNICE ODVIJA SE PLANIRANOM DINAMIKOM

Rekon­struk­ci­ja Opš{te bol­nice u Piro­tu po~čela je kra­jem pro{šle godine. Radovi se odvi­ja­ju plani­ra­nom dinamikom. U pripre­mi je zame­na kro­va na kli­nič~kom delu, završ{ava se hidro i toplot­na izo­laci­ja na polik­li­nič~kom delu, postavl­jeno je pos­tol­je za solarne pan­ele u cilju poveć}anja ener­getske efikas­nos­ti, a trenut­no se inten­zivno men­ja sto­lar­i­ja, ka‘e za Tele­viz­iju Pirot direk­tor Op{te bol­nice dr Goran Petrovi}.