POČELA REKONSTRUKCIJA GLAVNE ULICE U IZVORU

U selu Izvor u toku su radovi prve faze rekon­struk­ci­je glavne ulice. Ovim obimn­im radovi­ma prethod­i­la je zame­na kanal­iza­cione i vodovodne mre‘e.