NASTAVLJENA AKCIJA ”OČISTI SVOJ DOM, IZBACI SVE ŠTO TI SMETA”

Ekolo{ka kam­pan­ja ”O~isti svoj dom, izbaci sve {to ti smeta” orga­nizu­je se u naselju Sen­jak i uli­ca­ma u u‘em cen­tru gra­da. Veli­ki je odziv gra|anja za ovu akciju.