IMUNIZACIJA KLJUČNA U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA

Pirot se polako bli‘i bro­ju od 50% vakcin­isanih gra|ana od korona virusa. Imu­nizaci­ja je u ovom trenutku pri­or­itet za Dom zdravl­ja Pirot, ka‘e za TV Pirot direk­tor ove zdravstvene ustanove dr Radovan Ili}.