ZZJZ: NA BOLNIČKOM LEČENJU U PIROTU LEČI SE 9 OSOBA OD KOVID INFEKCIJE

Na dnevnom nivou na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga reg­istru­je se posled­njih dana jed­no­cif­ren broj obolelih od kovi­da. Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da danas je reg­istrovan jedan lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en slu~aj obol­e­van­ja od COVID 19. Danas je na anal­izu posla­to jo{ 16 uzo­ra­ka bri­se­va na PCR testiranje.Smanjuje se i broj obavl­jenih pre­gle­da u kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot. Ju~e je obavl­jeno 27 pre­gle­da, od kojih je 14 prvih,a 13 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot sa i od kovi­da le~i se 9 bolesni­ka ( 6 iz Piro­ta i po jed­na oso­ba iz ostal­ih op{tina okruga).Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se pro­cen­ju­je kao nesigurna. 

U Srbi­ji jo{ 162 osobe poz­i­tivne na COVID — 19

U posled­n­ja 24 sata jo{ 7 oso­ba je umr­lo od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Od testi­ranih 8.552-oje lju­di, virus je potvr|en kod 162 osobe. Na bolni~kom le~enju je 518 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­tori­ma 28 osoba.