U PIROTU NA RASPOLAGANJU SINOFARM I FAJZER VAKCINA

Pre­ma podaci­ma ZZJZ Pirot od po~etka vakci­naci­je pro­tiv korona virusa do 6.juna u Pirot­skom okrugu su vakcin­isana 32.662 lica, od kojih su 26.352 osobe prim­i­le obe doze. Najvi{e vakcin­isanih je u Piro­tu, 47,6%. Ekipe Doma zdravl­ja na punk­tu za masovnu vakci­naci­ju na Zatvorenom bazenu obavl­ja­ju imu­nizaciju stanovništ­va po unapred zakazan­im ter­min­i­ma, a omogu}ena je i vakci­naci­ja bez prethodnog zakazivanja.