ŠTA JE CENTRALNI REGISTAR STANOVNIŠTVA

Da li znate š{ta je Cen­tral­ni reg­is­tar stanovniš{tva? Ako vam se č~ini da to sa vama lič~no nema ni{šta — – gre{šite, jer vam omogu}ćava Reg­is­tar gra|đana. Upra­vo je ovo jedan od č~etiri osnov­na reg­is­tra na koji­ma se zas­ni­va razvoj savremene elek­tronske uprave. Svi li~čni podaci građ|ana sada se nalaze na jed­nom mes­tu i omogu}avaju br‘že i efikas­ni­je obavl­jan­je poslo­va u kon­tak­tu sa dr‘žavnom admin­is­tracijom. Na koji nač~in, detaljni­je u pri­logu koji sledi.