SAŠKA SOKOLOV OSVOJILA TRI MEDALJE NA EVROPSKOM PRVENSTVU U PARAATLETICI

U prethod­nih neko­liko dana paraolimpij­ka Sa{ka Sokolov sve nas Piro}ance u~inila je ponos­nim fenom­e­nal­nim rezul­ta­ti­ma na Evrop­skom prven­stvu za paraatleti~are u Bidgo{}u u Poljskoj. Dvostru­ka je {ampi­onka Evrope u tr~anju na 100 i 200 metara i vice{ampionka u bacan­ju kopl­ja. Evo {ta je posle ovog takmi~enja u tele­fon­skoj izjavu rekla za na{u televiziju.