NASTAVLJA SE UREĐENJE TVRĐAVE MOMČILOV GRAD

Nas­tavl­ja se ure|enje tvr|ave Mom~ilov grad. Tokom leta o~ekuje se da sadr‘ajima budu ople­men­jene crkvi­ca i isto~na kula. Dru­ga faza obuh­va­ta ure|enje pre­ostale tri kule i nabavku teleko­mu­nika­cione opreme, a ona bi tre­ba­lo da se real­izu­je naredne godine.