MEDALJE ZA MLEKARSKU ŠKOLU NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU U NOVOM SADU

Mlekarskoj {koli Pirot dodel­jene u dve velike zlatne i dve zlatne medal­je na takmi~enju u kvalite­tu prehram­benih proizvo­da u Novom Sadu. U novoj {kol­skoj godi­ni ova {kola upisa}e |ake u 3 odel­jen­ja, u jed­nom }e se u~enici {kolo­vati po dual­nom mod­elu.