STABILIZACIJOM EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NASTAVLJAJU SE OPERATIVNI ZAHVATI U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Sta­bi­lizaci­jom epidemiolo{ke sitaci­je, nas­tavl­ja­ju se oper­a­tivni zah­vati u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Ove nedel­je, ura|ene su operaci­je pro­teze kuka, po~ele su laparaskopske operaci­je ‘u~ne kese, a usko­ro po~inju i zakazane operaci­je katarak­te koju ~eka­ju 44 pacijenta.