REMONT POSTROJENJA I PODSTANICA GRADSKE TOPLANE

Prelazak na kom­p­ri­movani gas kao glavnog ener­gen­ta koji koristi Grad­s­ka toplana, dopri­neo je sta­bil­nom poslo­van­ju ovog javnog preduze}a, ali i za{titi ‘ivotne sre­dine. U toku su pripreme za nared­nu gre­jnu sezonu.