NEMA REGISTROVANIH KOVID POZITIVNIH OSOBA U OKRUGU

Nema reg­istrovanih oso­ba obolelih od korona virusa u okrugu, navo­di se u dana{njem izve{taju ZZJZ. Iako se eipidemiolo{ka situaci­ja pobolj{ava stru~njaci je i dal­je ocen­ju­ju nesig­urnom. Na PCR anal­izu danas su posla­ta 22 uzor­ka. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 60 pre­gle­da, od toga 27 prvih. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 13 paci­je­na­ta. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u okrugu su do sada vakcin­isane 32.323 osobe. Obe doze vakcine prim­i­lo je 25.830 gra|ana, {to je 35 pos­to stanovni{tva. Najve}i obuh­vat je u Piro­tu 47, 6 posto. 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo 10 oso­ba, reg­istrovano 210 poz­i­tivnih u Srbi­ji

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je jo{ 10 oso­ba, a reg­istrovano je 210 poz­i­tivnih gra|ana. Testi­ra­no je 11.050 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 29 paci­je­na­ta od 557 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.