NAGRAĐENI AUTORI NAJBOLJIH RADOVA NA EKO KONKURSU REGIONALNE DEPONIJE

Svet­s­ki dan za{tite ‘ivotne sre­dine obele‘ava se svakog 5. juna. Uo~i obele‘avanja ovog dana na Region­al­noj deponi­ji Pirot tradi­cional­no su dodel­jene nagrade najbolji­ma na Eko konkur­su. Ovaj konkurs namen­jen je deci iz svih vrti}a i osnovnih {kola u Pirot­skom okrugu.