KONKURSI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I SVETSKE BANKE

Danas isti~e rok za prvi od tri konkur­sa koje ove godine real­izu­je Min­istarst­vo poljoprivrede u sarad­nji sa Svet­skom bankom. Pre­ma podaci­ma objavl­jen­im na saj­tu Min­istarst­va poljoprivrede najvi{e je u sklopu prvog pozi­va bilo zain­tereso­vanih povr­tara i vo}ara. Osim njih za sred­st­va po ovom konkur­su mogli su da se pri­jave i vinogradari i proizvo|a~i cve}a. Pri­jav­i­lo se vi{e od 1.000 poljoprivred­ni­ka. Konkurs za ratare bi}e na jesen, a za sto~are se o~ekuje ve} u julu. Javni pozivi su po sis­te­mu 50:40:10 odnos­no pola sred­sta­va se dobi­ja bespovrat­no, 40 % se gfi­nan­sira iz kred­i­ta banke u kojoj poljoprivred­nik ima ra~un, a 10 % je li~no u~e{}e.