DELEGACIJA FRANCUSKE POSETILA BELU PALANKU

Belu Palanku nedavno su posetili pred­stavni­ci fran­cuskog Min­istarst­va poljoprivrede, amabasade ove dr‘ave u Srbi­ji i ~elni­ci Lid­er pro­gra­ma. Oni su raz­go­var­ali sa pred­stavnici­ma lokalne samouprave i lokalne akcione grupe ” Kate­na Mun­di”.