BICIKLI NA DAR DECI IZ PIROTA

Deca iz porod­i­ca lo{ijeg mater­i­jalnog stan­ja dobi­la su na dar bicik­le u sklopu pro­jek­ta ”Pokreni se”, a povodom Me|unarodnog dana dece. Pro­jekat real­iz­ije MZ Nova Mala uz pomo} Odre­da izvi|a~a ”Stara plan­i­na” i biciklisti~kog klu­ba ”Bike M”. Bicik­li su ju~e uru~eni deci na man­i­festaci­ji u naselju Rogoz.