USPEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT O TUZIMU ”STEPS”

Rezul­tati pro­jek­ta ”Ja~anje turisti~kog preduzetni{tva i pro­mo­ci­ja uslu­ga-STEPS” prezen­to­vani su na zavr{noj pres kon­fer­en­ci­ji danas u HoteluAna lux. Pro­jekat je real­i­zo­van u okviru prekograni~ne sarad­nje Srbija-Bugarska.