PIROTSKI JEVREJI — SEĆANJE NA SUGRAĐANE

Novo izdan­je Istori­jskog arhi­va u Piro­tu posve}eno je pirot­skim Jevre­ji­ma. O ‘ivo­tu jevre­jske zajed­nice u Piro­tu pisala je Sne‘ana Brankovi}, nas­tavnik razredne nas­tave u penziji.