PARAOLIMPIJKA SAŠKA SOKOLOV PRVAK EVROPE NA 200 METARA

Paraolimpij­ka Sa{ka Sokolov danas se oki­ti­la tit­u­lom prva­ka Evrope u trci na 200 metara. Tre}eg dana Evrop­skog prven­st­va u atleti­ci za paraolimpi­jce koje se odr‘ava u Bidgo{}u u Poljskoj, Sa{ka Sokolov je pobe­di­la u foto fini{u rezul­tatom 25. 56. To je jedan od najvred­ni­jih rezul­ta­ta u istori­ji pirot­skog sporta.