GIMNAZIJALCI NAJBOLJI NA OLIMPIJADI ”LIK RUSIJE”

Na Me|đunar­o­d­noj olimpi­ja­di Lik Rusi­je, koju orga­nizu­je Sred­n­ja š{kola pri Ambasa­di Rusi­je u Beogradu, uz podr{šku Ruskog doma i kom­pani­je NIS-Gasprom Neft, u~čeni­ci Gim­naz­i­je Pirot osvo­jili su dva prva mes­ta. U~enici su se takmi~ili u neko­liko kategorija.