ARHEOLOŠKE RADIONICE ZA PIROTSKE OSNOVCE

[ta znate o arhe­ologi­ji? O tragov­i­ma ~ove~anstva od danas u~e |aci tre}eg razre­da pirot­skih osnovnih {kola. Pre­da­van­ja su u Arheolo{koj postavci Muze­ja Poni{avlja. Uko­liko neke radion­ice ne budu, zbog lo{ih vre­men­skih uslo­va, odr‘ane do kra­ja {kolske godine, bi}e orga­ni­zo­vane na po~etku naredne {kolske godine.